Zapraszamy na:

Ultramaraton Pilicą 113 km

„Z Nurtem Niepodległości” na trasie Tomaszów Mazowiecki – Warka


Program i regulamin
Ultramaraton Pilicą 113 km
Z Nurtem Niepodległości na trasie Tomaszów Mazowiecki – Warka

Termin i miejsce:
05-07.10.2018, Tomaszów Mazowiecki, Warka, rzeka Pilica.

Organizatorzy Ultramaratonu:
Klub Sportowy AMBER w Tomaszowie Mazowieckim
Klub Kajakowy KOREK Warka

Partnerzy i sponsorzy: Polski Związek Kajakowy, Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim; Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim; Urząd Gminy Inowłódz , Urząd Miasta Nowe Miasto nad Pilicą, Urząd Miasta Białobrzegi, Urząd Miasta Warka, Kazyak Designs, Polyak Zbigniew Tyka, Kajakowcy.pl, Kanokajaki Jacek Ośko, Tuszyńscy, miody z tradycjami, Planeta Odżywek – Tomaszów Mazowiecki, TeoNET Tomaszów Maz., Cukiernia Kazimierz i Mariusz Filip Tomaszów Maz., Kemping nad Pilicą,. Dworek Nad Pilicą, WOPR Białobrzegi, WOPR Tomaszów Mazowiecki, OSP Smardzewice

Cele maratonu: Włączenie środowiska kajakowego w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Wypromowanie długodystansowych biegów kajakowych jako jednej z form turystyki i sportu kajakowego. Podniesienie sprawności fizycznej, utrzymanie dobrego stanu zdrowia nie tylko fizycznego, ale także psychicznego wśród uczestników.

Kierownictwo maratonu:
Komandor – Michał Kurpios
Sędzia Główny – Iza Książek

Program Ultramaratonu

Piątek (05.10.2018)

14:00-23:00 Przyjazd uczestników do Tomaszowa Mazowieckiego – Przystań Amber, ul. PCK 2/4, weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych, omówienie regulaminu i warunków Ultramaratonu.

Sobota (06.10.2018)

6:00 Przygotowanie do startu, rozgrzewka, uroczyste otwarcie Utramaratonu na terenie Przystani Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim
6:30 Start do ultramaratonu
13:30 Punkt kontrolny i limit czasowy w Nowym Mieście nad Pilicą po 50 km
15:30 Punkt kontrolny i limit czasowy w Białobrzegach po 84 km
18:30 Zamknięcie mety wyścigu w Warce Przystań Kajakowa NadPilice.pl
19:00 Posiłek na terenie Kempingu nad Pilicą w Warce
20:00 Wręczenie nagród oraz spotkanie z władzami miasta na terenie Kemping nad Pilicą w Warce
21:00 Wieczór integracyjny

Niedziela (07.10.2018)

10:00 Powrót do Tomaszowa Mazowieckiego
14:00 Zakończenie imprezy

Regulamin Ultramaratonu na Pilicy

1. Maraton rozgrywany jest na kajakach turystycznych – nie węższych niż 46 cm.
2. Maraton rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
– Senior – rocznik 1959 i późniejsze,
– Masters – rocznik 1958 i wcześniejsze.
3. Klasyfikacja indywidualna: T-1K, T-2K, T-1M, T-2M, T-2MIX, C-2K, C–2M,
C– 2MIX
4. Kategorię tworzą minimum 3 osady. W przypadku braku minimalnej liczby osad
w danej kategorii istnieje możliwość startu w kategorii wyższej.
5. O zajętym miejscu w klasyfikacji indywidualnej decyduje czas uzyskany na mecie ultramaratonu.
6. Klasyfikacja drużynowa: drużynę tworzy minimum 5 osad.
7. O zajętym miejscu w klasyfikacji drużynowej decyduje suma punktów zdobytych przez trzy najlepsze osady tworzące drużynę.
Punkty przyznawane za zajęte miejsca:
I miejsce – 100 pkt
II miejsce – 90 pkt
III miejsce – 80 pkt

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby punktów,
o miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów obliczona z uwzględnieniem kolejnych osad tworzących te drużyny:
IV miejsce – 75
V miejsce – 70
VI miejsce – 65
kolejne o 5 mniej

8. Ultramaraton odbywa się na rzece Pilicy i nie obejmuje przenosek,
a pokonywanie trasy maratonu przenosząc kajak jest zabronione.
9. Start maratonu – KS Amber Tomaszów Mazowiecki; meta maratonu – Warka, Przystań NadPilice.pl. Długość Ultramaratonu ,113km.
10. Forma startu będzie uzależniona od ilość zgłoszonych osad oraz warunków atmosferycznych, o formie startu poinformuje uczestników Sędzia Główny.
11. Ultramaraton obejmuje obowiązkowe punkty kontrolne:
– 1 pkt kontrolny – 50 km maratonu w Nowym Mieście nad Pilicą,
– 2 pkt kontrolny – 84 km maratonu w Białobrzegach.
12. Na punktach kontrolnych ustalone są limity czasowe, a dopłynięcie do punktu kontrolnego w czasie dłuższym niż dopuszczalny limit czasowy wiąże się
z koniecznością zejścia zawodnika z wody. W zaistniałej sytuacji zabrania się kontynuowania maratonu “ na własną odpowiedzialność”.
13. Na punktach kontrolnych obowiązuje nakaz zgłaszania sędziom numeru startowego osady. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy w nagłych przypadkach oraz zaopatrzenia w napoje i prowiant.
14. Przekroczenie linii mety po jej zamknięciu jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika z klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
15. Ultramaraton odbywa się na zasadach koleżeńskiej rywalizacji, w duchu zasady fair play. Skargi i protesty nie będą przyjmowane.
16. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innemu uczestnikowi ultramaratonu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. (w zakresie własnych umiejętności i doświadczenia).
17. Jakakolwiek wymiana łodzi w trakcie wyścigu jest niedozwolona – nawet pomiędzy zawodnikami tej samej drużyny. Wymiana łodzi skutkuje dyskwalifikacją zawodników z rywalizacji indywidualnej i drużynowej.
18. Pomoc zawodnikowi z zewnątrz jest dozwolona jedynie w szczególnych przypadkach.
19. Dozwolona jest pomoc wzajemna między zawodnikami.
20. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny powołując się na regulamin PZKaj.
21. Każdy z uczestników wyścigu otrzymuje okolicznościowy medal, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii medal oraz nagrody rzeczowe.
22. Wśród zawodników, którzy ukończą maraton losowany będzie kajak Stinger S.

Warunki uczestnictwa:

1. Ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
2. Uczestnicy biorą udział w maratonie na własną odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia powyższego warunku jest własnoręczny podpis na karcie zgłoszenia.
3. Wszyscy uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych.
4. Zawodnicy przez cały czas trwania maratonu mają obowiązek posiadania włączonego telefonu komórkowego i posiadania numeru telefonicznego do koordynatora ekipy asekuracyjnej, który zostanie podany na odprawie, w dniu 5.10.2018 r.
5. Podczas startu wymagane jest posiadanie sprawnej latarki – czołówki.
6. Każdy kajak musi posiadać odpowiednią wyporność, utrzymującą łódź na powierzchni wody, nawet po wypełnieniu jej wodą.
7. O zakwalifikowaniu zawodnika do udziału w ultramaratonie decyduje Komandor.
8. Opłacenie wpisowego jest warunkiem dopuszczenia do startu.
9. Wpisowe będzie zwrócone tylko w sytuacji nie zakwalifikowania zawodnika na listę startową.
10. W przypadku nie przybycia na start wpisowe nie podlega zwrotowi.

Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia sprzętu, które mogą się wydarzyć podczas zawodów.
2. Dojazd i odjazd z Tomaszowa Mazowieckiego oraz zakwaterowanie
w Tomaszowie Mazowieckim i w Warce odbywa się na koszt własny uczestników. Proponowane bazy noclegowe: KS Amber Tomaszów Mazowiecki tel. 44 724 26 21, Kemping nad Pilicą, kontakt do rezerwacji noclegu – Agnieszka Kurowska tel. 503190003.
3. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy ultramaratonu
w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia imprezy.Zgłoszenia

Termin zgłoszeń: 04.10.2018 r.
Zgłoszenie poprzez formularz: https://goo.gl/forms/KxhsM5YjNpANHaLT2
Wysokość opłaty startowej: 100,- zł

Wpłaty należy dokonać na konto: Klub Sportowy Amber
nr 50114020170000410211288562

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

• ubezpieczenie od NNW,
• pomoc ekipy asekuracyjnej,
• gorący posiłek na mecie maratonu w Warce,
• poczęstunek podczas wieczoru integracyjnego,
• prowiant na trasie Ultramaratonu,
• transport powrotny osób i sprzętu na miejsce startu do Tomaszowa Maz.,
• medale dla uczestników zawodów,
• puchary i nagrody dla najlepszych zawodników,
• okolicznościową koszulkę,
• opis regionu i trasy,
• pamiątki.

Dodatkowych informacji udziela:
Michał Kurpios tel: 609640650