Statut

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ
KLUB SPORTOWY „AMBER”
(TEKST JEDNOLITY)

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, zwane dalej Klubem, nosi nazwę: KLUB SPORTOWY „AMBER ” i posługuje się skrótem KS „AMBER”

§2
Siedzibą Klubu jest TOMASZÓW MAZOWIECKI. Terenem jego działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, swoje cele może on również realizować poza jej granicami.

§3
Czas trwania Klubu jest nieoznaczony.

§4
Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§5
Klub posiada osobowość prawną, działa na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.

§6
Klub opiera realizację swych celów na pracy społecznej członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§7
Klub ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§8
Celami klubu są:
a)    działanie na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w tym też niepełnosprawnych mieszkających w Powiecie Tomaszowskim, jak i również na terenie całego kraju,
b)    zwiększanie świadomości zdrowotnej i sportowej społeczeństwa oraz wszechstronny rozwój kajakarstwa i turystyki wodnej mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego,
c)    upowszechnianie wiedzy, propagowanie wartości, kultywowanie zwyczajów i podejmowanie działań dla zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia jego członków oraz innych osób fizycznych,
d)    promocja, popieranie i rozwijanie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społeczności lokalnych,
e)    stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie kajakarstwa i sportów wodnych

§9
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1)    wychowanie fizyczne i rekreację ruchową w zakresie sportu i turystyki kwalifikowanej,
2)    organizowanie lub finansowanie krajowych i zagranicznych wypraw kajakowych, oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych,
3)    organizowanie i finansowanie zawodów sportowych, szkoleń i pokazów,
4)    organizowanie lub finansowanie imprez rekreacyjnych i towarzyskich oraz zawodów integrujących osoby fizyczne z udziałem niepełnosprawnych,
5)    organizowanie lub finansowanie imprez rekreacyjnych i towarzyskich oraz zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
6)    zakup specjalistycznego sprzętu sportowego i turystycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia w zamiarze udostępniania go członkom Klubu oraz innym osobom fizycznym i organizacjom działającym na rzecz propagowania kultury fizycznej i sportu oraz integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, na zasadach określonych w Regulaminie Klubu,
7)    organizowanie konferencji, kursów, seminariów, prelekcji, pokazów filmowych, odczytów dla upowszechniania wiedzy i propagowania wartości kultury fizycznej,
8)    prowadzenie szkoleń z zakresu kajakarstwa oraz innych dyscyplin sportowych,
9)    współpracę z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej w zakresie realizacji celów Klubu.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§10
Klub tworzą:
1)    członkowie zwyczajni,
2)    członkowie wspierający,
3)    członkowie honorowi.

§11
1.    Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła pisemną deklarację członkowską w siedzibie klubu i na jej podstawie w drodze uchwały zarządu została wpisana w poczet członków klubu.
2.    Członkami Klubu mogą zostać nie pozbawieni praw publicznych obywatele polscy oraz cudzoziemcy niezależnie od miejsca zamieszkania.

§12
1.    Członek zwyczajny ma prawo:
1)    uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym,
2)    wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
3)    korzystać ze specjalistycznego sprzętu sportowego i turystycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia Klubu na zasadach określonych w Regulaminie przez Walne Zebranie Członków,
4)    brać udział w organizowanych przez Klub szkoleniach, zawodach sportowych, imprezach turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych,
5)    uczestniczyć w organizowanych przez Klub konferencjach, kursach, seminariach, prelekcjach, pokazach filmowych i odczytach,
6)    reprezentować Klub w zawodach sportowych i imprezach z zakresu turystyki kwalifikowanej,
7)    występować do wszystkich władz Klubu ze skargami i wnioskami,
8)    Członkowie Klubu mogą przeglądać księgę protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
9)    oceniać i krytykować działalność wszystkich władz Klubu na forum wewnątrz organizacyjnym,
10)    posiadać legitymację członkowską klubu.
2.    Członek zwyczajny ma obowiązek:
1)    przestrzegać przepisów Statutu, Regulaminów uchwalonych przez Walne Zebranie Członków , oraz innych uchwał i zarządzeń władz Klubu,
2)    opłacać regularnie składki członkowskie,
3)    działać społecznie na rzecz Klubu, aktywnie uczestnicząc w jego pracach,
4)    dbać o powierzony specjalistyczny sprzęt sportowy i turystyczny oraz inne środki trwałe i wyposażenie Klubu,
5)    dbać o dobre imię Klubu,
6)    powiadomić zarząd o każdorazowej zmianie adresu do korespondencji,
7)    na żądanie władz klubu dostarczyć dokumentację medyczną potrzebną do realizacji zadań,

§13
1.    Członkiem wspierającym może zostać zainteresowana działalnością Klubu osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wspiera Klub pomocą finansową, rzeczową lub organizacyjną oraz:
1)    wystąpiła na piśmie do Zarządu klubu o przyjęcie jej w poczet członków wspierających,
2)    złożyła pisemną deklarację o zapoznaniu się z treścią Statutu i zobowiązaniu się do jego przestrzegania.
2.    Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
3.    Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej nie przyjęta w poczet członków wspierających w trybie określonym w ust. 1 i 2 ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.
4.    Decyzja podjęta przez Walne Zebranie Członków jest ostateczna i niezaskarżalna.

§14
1.    Członek wspierający ma prawa określone w §12 ust. 1 pkt 3,5,8, 9, a ponadto może uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków z prawem wyrażania opinii.
2.    Członek wspierający ma obowiązki określone w §12 ust. 2. pkt 1,4,5,6.

§15
1.    Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi na rzecz Klubu, odnośnie której:
1)    co najmniej 10 członków zwyczajnych wystąpiło na piśmie do Zarządu klubu  z wnioskiem o umieszczenie wniosku o nadanie tytułu członka honorowego w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków, lub
2)    na mocy uchwały Zarządu umieszczono wniosek o nadanie tytułu członka honorowego w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków.
2.    Zarząd klubu w przypadku spełnienia warunku określonego w ust. 1 pkt 1 ma obowiązek umieszczenia wniosku o nadanie tytułu członka honorowego w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków.
3.    Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.
4.    Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich, zachowuje wszystkie prawa i obowiązki statutowe członka zwyczajnego.

§16
1.    Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1)    rezygnacji z członkostwa zgłoszonej Zarządowi na piśmie,
2)    skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,
3)    wykluczenia członka z Klubu za poważne naruszenie statutu lub regulaminu Klubu,
4)    śmierci członka,
5)    utraty przez członka zdolności do czynności prawnych,
6)    rozwiązania Klubu.
2.    W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 stwierdzenie ustania członkostwa w Klubie następuje uchwałą Zarządu, z pisemnym uzasadnieniem jego przyczyny.
3.    Członek wykluczony lub skreślony w trybie określonym w ust. 2 ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.
4.    Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków członek wykluczony lub skreślony w trybie określonym w ust. 2 zachowuje uprawnienia określone w §12 ust. 1, a uchwała Zarządu nie podlega wykonaniu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu

§17
Władzami Klubu są:
1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna.

§18
1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2.    Członkowie nie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawa głosu przez pełnomocników bądź przedstawicieli.
3.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości innych organów Klubu, a w szczególności:
1)    uchwalanie zmian statutu,
2)    wybór i odwoływanie władz Klubu,
3)    uchwalanie głównych kierunków rozwoju Klubu
4)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
5)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Klubu sporządzonych przez Zarząd,
6)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Klubu sporządzonych przez Zarząd,
7)    nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego,
8)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji Klubu,
9)    rozpatrywanie wniosków i skarg zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
10)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

§19
1.    Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w terminie trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3.    Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być:
1)    rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
2)    rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Klubu sporządzonego przez Zarząd,
3)    rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego Klubu sporządzonego przez Zarząd,
4)    udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w mijającym roku obrotowym,
5)    wybór i odwoływanie władz Klubu,
6)    uchwalanie głównych kierunków rozwoju Klubu.

§20
1.    Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
2.    Komisja rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w §19 ust. 2, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła zebrania w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez komisję rewizyjną lub jeżeli zarząd nie zwoła zebrania w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia pisemnego wniosku przez 1/3 liczby członków zwyczajnych zgodnie z ust. 3.
3.    1/3 liczby członków zwyczajnych może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
4.    1/3 liczby członków zwyczajnych może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§21
1.    Walne Zebranie Członków zwołuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zebrania lub za pomocą innego dokonanego przez członków Zarządu skutecznego doręczenia (np.: potwierdzone podpisem odbiorcy doręczenie osobiste, fax, e-mail z potwierdzeniem odbioru).
2.    W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zebrania oraz szczegółowy porządek obrad.
3.    W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
4.    Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
5.    W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że za jej podjęciem głosować będą jednomyślnie wszyscy członkowie zwyczajni Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu
6.    Uchwałę można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zebrania Członków, jeżeli za jej podjęciem głosowali pisemnie wszyscy członkowie zwyczajni Klubu.

§22
1.    Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, którzy pełnią jednocześnie funkcję Komisji Skrutacyjnej.
2.    Przewodniczący oraz Sekretarz Walnego Zebrania Członków wybierani są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków.

§23

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów  w głosowaniu jawnym.
2.Dla swojej ważności Walne Zebranie Członków wymaga obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
3.W przypadku nie stawienia się w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania , Walne Zgromadzenia Członków wyznaczone w tym samym dniu w drugim terminie, nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie, jest ważne bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Klubu lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach personalnych.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i sekretarza sporządzającego protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi odpis protokołu do księgi protokołów.

6.W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zebrania. Dowody zwołania Zebrania członków Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

§24
1.    Zarząd prowadzi sprawy Klubu i reprezentuje Klub.
2.    Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa i 2 Wiceprezesów.
3.    Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4.    Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję.
5.    Zarząd jest powoływany przez Walne Zebranie Członków w następujący sposób:
1)    uchwałą określana jest liczba członków zarządu w ramach określonych w ust. 2,
2)    zgłaszani są kandydaci na funkcję Prezesa zarządu,
3)    w jednym głosowaniu spośród zgłoszonych kandydatów wybierany jest Prezes Zarządu, którym zostaje osoba uzyskująca największą liczbę głosów,
4)    wybrany Prezes Zarządu proponuje kandydatów na pozostałych członków Zarządu,
5)    w oddzielnych głosowaniach spośród zaproponowanych przez Prezesa kandydatów wybierani są kolejno pozostali członkowie Zarządu.
6.    Na pierwszym posiedzeniu Zarząd  spośród swoich członków wybiera dwóch v-ce Prezesów.
7.    Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie uchwałą Walnego Zebrania Członków.
8.    Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków które nie udzieliło absolutorium temu zarządowi, z dniem upływu kadencji, jak również wskutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.
9.    Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
10.    W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu w czasie trwania kadencji poniżej 3 osób na skutek wygaśnięcia mandatu uzupełnianie składu Zarządu do składu 3 osób następuje w drodze kooptacji.

§25
1.    Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw Klubu i reprezentowania go dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
2.    Członkowie Zarządu za prowadzone sprawy Klubu odpowiadają przed Prezesem
lub Walnym Zebraniem Członków.

§26
1.    Do składania oświadczeń i ważności zaciągniętych zobowiązań w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.
2.    Oświadczenia składane Klubowi oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu.

§27
1.    Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Klubu.
2.    Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Klubu.
3.    Każda sprawa pociągająca za sobą rozporządzenie majątkiem Klubu lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza 3000 PLN przekracza zakres zwykłych czynności Klubu.
4.    Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
5.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jego członków; w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

§28
1.    W umowie między Klubem a członkiem zarządu oraz w sporze z nim Klub reprezentuje Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§29
1.    Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:
1)    przygotowanie projektu budżetu Klubu,
2)    zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
3)    pozyskiwanie funduszy i środków na działalność Klubu,
4)    przyjmowanie nowych członków klubu na podstawie złożonych przez nich deklaracji członkowskich w siedzibie klubu,
5)    powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych i turystycznych ,
6)    ustalanie wzoru pieczęci,  znaku graficznego Klubu oraz wzorów deklaracji członkowskich,
7)    ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ich pobieranie,
8)    zwoływanie i organizacja Walnego Zebrania Członków,
9)    składanie na Walnym Zebraniu Członków corocznego sprawozdania z działalności Klubu,
10)    składanie na Walnym Zebraniu Członków corocznego sprawozdania finansowego Klubu,
11)    występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie tytułu członka honorowego Klubu,
12)    zatrudnianie pracowników do realizacji zadań związanych z celami
statutowymi Klubu.
13) uchwalanie regulaminów Klubu.

§30
1.    Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Klubu we wszystkich dziedzinach jego działalności.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego.
3.    Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję.
5.    Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Walne Zebranie Członków w następujący sposób:
1)    uchwałą określana jest liczba członków Komisji Rewizyjnej w ramach określonych w ust. 2,
2)    zgłaszani są kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej,
3)    w jednym głosowaniu spośród zgłoszonych kandydatów wybierany jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, którym zostaje osoba uzyskująca największą liczbę głosów,
4)    następnie spośród pozostałych zgłoszonych zgodnie z pkt 2 kandydatów wybierani są łącznie w jednym głosowaniu pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej; każdy głosujący może oddać głosy na taką liczbę członków Komisji Rewizyjnej jaka pozostała do wyboru zgodnie z uchwałą określoną w pkt. 1); w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą kolejno kandydaci z największą uzyskaną liczbą głosów.
6.    Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w każdym czasie uchwałą Walnego Zebrania Członków.
7.    Członek Komisji Rewizyjnej nie może być w stosunku powinowactwa, pokrewieństwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu.
8.    Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem upływu kadencji, jak również wskutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej.
9.    Do złożenia rezygnacji przez członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
10.    W razie zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji poniżej 3 osób na skutek wygaśnięcia mandatu uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej do składu 3 osób następuje w drodze kooptacji.

§31
1.    Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Klubu.
2.    Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ocena sprawozdań, o których mowa w §29 ust. 1 pkt 9 i 10, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zebraniu Członków corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
3.    W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Klubu, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Klubu.
4.    Prawo nadzoru może wykonywać łącznie co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej
§32
1.    Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków; w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3.    Z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, §23 ust. 4,5,6 stosuje się odpowiednio.

§33
1.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1)    bieżąca kontrola działań Zarządu,
2)    występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3)    żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
4)    zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w wymaganym terminie
5)    składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

ROZDZIAŁ V
Nagrody i  wyróżnienia

§34
Zarząd Klubu ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla działalności klubu osób.

§35
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają właściwe przepisy regulaminu: Dyscyplina klubu.

ROZDZIAŁ VI
Kary

§36
Klub ma prawo nakładania na członków klubu kar.

§37
Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa regulamin: Dyscyplina klubu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ VII
Majątek Klubu
§37
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

§38
Dochody Klubu pochodzą z:
1)    darowizn, spadków i zapisów,
2)    dotacji i subwencji,
3)    składek członkowskich,
4)    dochodów z majątku Klubu,
5)    działalności gospodarczej.

§39
Dochody Klubu przeznaczane mogą być wyłącznie na realizację jego celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Klubu.

ROZDZIAŁ VIII
Działalność gospodarcza
§40
Klub prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
1)    handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami ( PKD 51),
2)    handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego ( PKD 52),
3)    działalność związana z turystyką ( PKD 63 30),
4)    działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji ( PKD 22),
5)    wynajem samochodów osobowych ( PKD 71 10 Z),
6)    wynajem środków transportu wodnego ( PKD 71 22 Z),
7)    wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego ( PKD 71 40 Z),
8)    reklama ( PKD 74 40 Z),
9)    działalność fotograficzna ( PKD 74 81 Z),
10)    działalność związana z organizacją targów i wystaw ( PKD 74 87 A),
11)    produkcja filmów i nagrań wideo ( PKD 92 11 Z),
12)    projekcja filmów ( PKD 92 13 Z),
13)    pozostała działalność związana ze sportem ( PKD 92 62 Z ),
14)    kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane ( PKD 80 42 B),
15)    działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana (74 87 B),
16)    działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana (92 72 Z).

ROZDZIAŁ IX
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§41
Zmiana Statutu Klubu następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu.

§42
1.    Rozwiązanie Klubu następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu.
2.    Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa liczbę i osoby likwidatorów, sposób reprezentacji Klubu przez likwidatorów, sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji na konkretny cel zbieżny z celami Klubu.

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

§43
Rokiem obrotowym Klubu jest rok kalendarzowy.

§44
W razie wątpliwości interpretacyjnych obowiązującą wykładnię Statutu ustala Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.