VI OMPIK Drzewica 2017 Otwarte Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa

0
122
Logo OMPIK Drzewica 2017

Jako organizatorzy zapraszamy wszystkich instruktorów i nie tylko do rywalizacji w:

Program  / Formularz zgłoszeniowy 

(poprzednia wersja)

I. Termin i miejsce

22–24 września 2017 r., Drzewica, teren Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji

 II. Organizatorzy

Klub Sportowy Amber z Tomaszowa Mazowieckiego

 Partnerzy: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj, Ludowy Klub Kajakowy Drzewica

 Komitet Organizacyjny

Marcin Suszka – komandor,  e-mail: msuszka@wp.pl„>msuszka@wp.pl, tel: +48 502 94 11 22

Jolanta Suszka, Aneta Cyniak – biuro imprezy, tel: +48 502 735 726

Elżbieta Jaworska – sędzia główny

Jerzy Świtek – konsultacje programowe

 III. Program

22.09.2017 (piątek)

15:00–22:00 – weryfikacja i przyjmowanie zgłoszeń – zakwaterowanie

17:00–18:00 – treningi na torze zwałkowym

 

23.09.2017 (sobota)

08:00 – 08:30 – odprawa z uczestnikami,

08.30 – 09:00 – uroczyste otwarcie imprezy V OMPIK Drzewica 2017

09:00 – 14:00 – I blok konkurencji na torze kajakowym oraz zbiorniku (kolejność podana na odprawie)

14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa

15:00 – 18:00 – II blok konkurencji na zbiorniku (kolejność podana na odprawie)

18:00 – 21:00 – czas wolny

21:00 – 24:00 – wieczór wodniacki

24:00 – cisza nocna

 24.09.2017 (niedziela)

09:00 – 12:30 – III blok konkurencji na torze kajakowym oraz zbiorniku (kolejność podana na odprawie)

12:30 – 13:30 – testy kajaków + swobodne pływanie na torze kajakowym

12:30 – 15:00 – weryfikacja na stopnie PSKK

15:00 – 16:00 – przerwa obiadowa

16:00 – ogłoszenie wyników

17:00 – zakończenie imprezy

 IV. Uczestnicy

 1. 1.Ze względu na charakter trasy i rodzaj rozgrywanych konkurencji liczba uczestników jest ograniczona. O dopuszczeniu do startu w mistrzostwach decyduje organizator. Głównym kryterium wpisania na listę startową są kwalifikacje instruktorskie oraz termin zgłoszenia.
 2. 2.Mistrzostwa mają charakter otwarty. Mogą w nich brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, niezależnie od posiadanych uprawnień kajakowych (również z zagranicy), które dokonają formalnego zgłoszenia oraz spełnią wymogi regulaminu.
 3. 3.Osoby nieposiadające uprawnień instruktorskich nie będą klasyfikowane w rywalizacji o tytuł Mistrza Instruktorów.
 4. 4.Dopuszcza się start osób niepełnoletnich pod warunkiem pisemnej zgody opiekuna prawnego.

 V. Zgłoszenia udziału

 1. 1.Regulaminowy termin zgłoszeń, przy którym organizator zapewnia wszystkie świadczenia, upływa 10 września 2017 r.
 2. 2.Zgłoszenia muszą zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • PESEL (nie dotyczy uczestników nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • rodzaj i nr legitymacji potwierdzającej uprawnienia instruktora kajakarstwa
 • dane kontaktowe: e-mail, telefon…
 1. 3.Osoby, które nie dokonają zgłoszenia w regulaminowym terminie mogą nie zostać zakwalifikowane do startu w mistrzostwach, a w przypadku zakwalifikowania – nie mieć zapewnionych wszystkich świadczeń przewidzianych regulaminem.
 2. 4.Zgłoszenie przyjmowane tylko poprzez formularz, dostępny na stronie: www.amberklub.pl

 

VI. Opłaty

 1. 1.Opłata startowa jest zróżnicowana w zależności od terminu zgłoszenia:
  1. a.– 180 zł  – zgłoszenia do 10 września 2017 r.
  2. b.– 220 zł  – zgłoszenia po 10 września 2017 r.

 

 1. 2.Forma zapłaty-  gotówką w biurze mistrzostw podczas weryfikacji:

„Kemping nad Drzewiczką” ul. Sosnowa 9, 26-340 Drzewica

 

 1. 3.W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
  1. a.– wyżywienie – obiady oraz napoje regeneracyjne, kiełbaski na ognisko, dodatki
  2. b.– zakwaterowanie na polu namiotowym – WC, prysznice, wiata biesiadna, krąg ogniskowy
  3. c.– zabezpieczenie ratownicze na trasach slalomów
  4. d.– obsługę sędziowską
  5. e.– wodę na torach kajakowych
  6. f.– ubezpieczenie w czasie trwania imprezy
  7. g.– opiekę medyczną (punkt opatrunkowy na biwaku)
  8. h.– pamiątkę spływową

 

 1. 4.Osoby towarzyszące opłata 60zł, zgłoszenia przyjmowane do 21 września. W ramach opłaty zapewnione:
  1. a.– 2 x nocleg na polu namiotowym – WC, prysznice, wiata biesiadna, krąg ogniskowy
  2. b.– 2 x obiad,
  3. c.– kiełbaski na ognisko, dodatki

 

 1. 5.Zakwaterowanie w domkach, pokoje 4-6 osobowe:
  1. a.– opłata 40zł osoba/doba
  2. b.– ilość miejsc ograniczona
  3. c.– decyduje kolejność zgłoszeń

 

VII. Zakwaterowanie

 1. 1.Podczas trwania mistrzostw uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia w regulaminowym terminie i zostali dopuszczeni do startu zakwaterowani są na polu namiotowym „Kemping nad Drzewiczką” ul. Sosnowa 9, 26-340 Drzewica (sprzęt biwakowy we własnym zakresie).
 2. 2.O sprawach porządkowych na terenie biwaku decydują osoby funkcyjne powołane przez organizatora.
 3. 3.Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony bez opieki. Kosztowne przedmioty należy złożyć na czas trwania mistrzostw w depozycie, w biurze mistrzostw.

 

VIII. Sprzęt pływający, wyposażenie, umiejętności

 1. 1.Do startu w konkurencjach indywidualnych i zespołowych (poza slalomem na canoe i ratownictwem kajakowym) dopuszczone są tylko kajaki jednoosobowe.
 2. 2.Uczestnicy startują na sprzęcie własnym, z wyjątkiem konkurencji ratownictwo kajakowe i slalom na canoe, do których kajaki oraz canoe z oprzyrządowaniem dostarcza organizator.
 3. 3.Każdy płynący uczestnik musi być wyposażony w kamizelkę asekuracyjną, kask, odpowiednie obuwie i fartuch.
 4. 4.Do startu dopuszczeni zostaną wyłącznie uczestnicy z prawidłowo założonymi kaskami i kamizelkami.
 5. 5.Zawodnik może w każdej konkurencji startować na innym kajaku, z wyjątkiem konkurencji, do których sprzęt dostarcza organizator.
 6. 6.Każdy uczestnik zobowiązany jest do pływania z prawidłowo założonym numerem startowym. Brak numeru startowego podczas startu w konkurencji skutkuje dyskwalifikacją techniczną w konkurencji.
 7. 7.Każdy uczestnik musi posiadać odpowiednie umiejętności techniczne:

– bezpiecznego pływania na rzekach o trudności ZWC i WWW II

– pływania wpław

– wykonywania podstawowych technik kajakowych, takich jak: podpórka, dzióbek, kabina, eskimoska…

 

IX. Klasyfikacja, wyróżnienia, nagrody

 1. 1.Podczas mistrzostw prowadzona jest klasyfikacja indywidualna i zespołowa.
 2. 2.W rywalizacji o tytuł Mistrza Instruktorów 2017 biorą udział Instruktorzy Kajakarstwa o uprawnieniach ogólnokrajowych oraz wewnątrzorganizacyjnych (np. ITiR PZKaj, Przodownicy PTTK…), instruktorzy sportu oraz trenerzy o specjalności kajakarstwo, którzy udokumentują swoje uprawnienia podczas weryfikacji przed zawodami.
 3. 3.Klasyfikacja indywidualna mistrzostw prowadzona jest oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Kategoria jest uznawana, jeśli w rywalizacji wezmą udział co najmniej 4 uprawnione osoby. W przypadku startu mniejszej liczby zawodników w kategorii nie przyznaje się tytułów mistrzowskich.
 4. 4.Tytuł Mistrza Instruktorów może zdobyć tylko zawodnik, który weźmie udział we wszystkich konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych.
 5. 5.Zasady oraz sposób punktacji poszczególnych konkurencji są określone w regulaminach szczegółowych.
 6. 6.Dla zwycięzców indywidualnych oraz najlepszych zespołów organizator przewiduje puchary i/lub dyplomy honorowe.

 

X. Klasyfikacja indywidualna

 1. 1.W rywalizacji o tytuł Mistrza Instruktorów zawodnik może uzyskać punkty, startując w następujących konkurencjach:
 • slalom klasyczny
 • indywidualne techniki zwałkowe
 • rzut rzutką do celu
 • slalom indywidualny na canoe
 • wysokie podpórki
 • naciąganie, piórkowanie
 1. 2.O miejscu w rywalizacji o tytuł Mistrza Instruktorów decyduje suma punktów zebranych przez uczestnika we wszystkich konkurencjach indywidualnych oraz premie w wys. 30 pkt. za udział w każdej konkurencji zespołowej (maksymalnie 90 pkt.).
 2. 3.Za każdą konkurencję, w której nie wystartuje, zawodnik otrzymuje 100 punktów ujemnych oraz przypisany jest mu czas uzyskany przez najsłabszego klasyfikowanego uczestnika w danej konkurencji.
 3. 4.W przypadku dyskwalifikacji technicznej w danej konkurencji zawodnik otrzymuje 100 punktów ujemnych oraz przypisany jest mu czas uzyskany przez najsłabszego klasyfikowanego uczestnika w danej konkurencji.
 4. 5.W przypadku uzyskania tej samej sumarycznej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich konkurencji indywidualnych. Tytuł mistrzowski przyznaje się uprawnionemu uczestnikowi, który uzyska największą liczbę punktów w swojej kategorii przy najkrótszym sumarycznym czasie wykonania wszystkich konkurencji.
 5. 6.We wszystkich konkurencjach zawodnik zobowiązany jest do startu w poprawnie założonych: kamizelce asekuracyjnej i numerze startowym. Niespełnienie tego wymogu skutkuje dyskwalifikacją techniczną w konkurencji.

 

XI. Klasyfikacja zespołowa

 1. 1.W klasyfikacji zespołowej biorą udział zespoły 3-osobowew składzie zgłoszonym podczas weryfikacji. Zespół, który podczas trwania mistrzostw został zdekompletowany, wypada z punktacji.
 2. 2.Do konkurencji zespołowych zalicza się:
 • ratownictwo kajakowe
 • slalom zespołowy na canoe
 • zespołowe techniki zwałkowe
 1. 3.Na wynik punktowy zespołu składają się punkty uzyskane w konkurencjach zespołowych. W przypadku dyskwalifikacji technicznej w danej konkurencji zespół otrzymuje 200 pkt ujemnych.
 2. 4.O zajętym miejscu decyduje suma wszystkich punktów zebranych przez zespół. Zwycięża zespół, którego wynik punktowy jest największy.
 3. 5.Przy tej samej liczbie punktów o zajętym miejscu decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich konkurencji zespołowych. W przypadku dyskwalifikacji technicznej w danej konkurencji zespołowi przypisuje się czas najsłabszego zespołu w tej konkurencji.
 4. 6.We wszystkich konkurencjach zawodnicy zobowiązani są do startu w poprawnie założonych: kamizelkach asekuracyjnych i numerach startowych. Niespełnienie tego wymogu skutkuje dyskwalifikacją techniczną w konkurencji.

 

XII. Dyskwalifikacja

 1. 1.Podczas rozgrywania konkurencji mistrzostw rozróżnia się:

– dyskwalifikacje techniczne, rozumiane jako skutek niespełnienia określonych warunków regulaminowych, np. nieopuszczenie trasy w przypadku przekroczenia limitu czasu przewidzianego dla danej konkurencji, brak numeru startowego, brak wymaganego wyposażenia,

– dyskwalifikacje karne wynikające z celowego działania zawodnika, np. utrudnianie prowadzenia konkurencji mistrzostw lub zachowanie niesportowe, niegodne kajakarza.

 1. 2.Decyzję o dyskwalifikacji technicznej podejmuje sędzia prowadzący konkurencję.
 2. 3.O dyskwalifikacji karnej decydują wspólnie sędzia główny oraz komandor mistrzostw. Dyskwalifikacja karna skutkuje wyłączeniem zawodnika z punktacji konkurencji lub mistrzostw, a w szczególnie rażących przypadkach wykluczeniem z mistrzostw.

 

XIII. Uwagi końcowe

 1. 1.Interpretacja poszczególnych punktów Regulaminu Mistrzostw oraz Regulaminu Konkurencji w zakresie klasyfikacji i punktacji należy do sędziego głównego, w zakresie pozostałych punktów – do komandora mistrzostw.
 2. 2.Organizator zastrzega sobie w szczególnych sytuacjach – niepowstałych z winy organizatora – prawo do odstąpienia od ustaleń Regulaminu Mistrzostw i Regulaminów Konkurencji.
 3. 3.Uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia sprzętu, które mogą się wydarzyć podczas zawodów.

 

Regulaminy konkurencji indywidualnych

 

1. SLALOM KLASYCZNY

I. Zasady ogólne

 1. 1.Celem zawodów w slalomie kajakowym jest bezbłędny przejazd trasy wyznaczonej przez bramki w jak najkrótszym czasie. Limit czasu na pokonanie trasy slalomu zostanie podany podczas odprawy. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik ma obowiązek opuścić trasę pod rygorem dyskwalifikacji technicznej w konkurencji.
 2. 2.Wszystkie łodzie startujące w zawodach muszą być niezatapialne i wyposażone w uchwyt.
 3. 3.Każdy zawodnik musi mieć na sobie zapięty kask i kamizelkę asekuracyjną.
 4. 4.Start odbywa się z rampy startowej na brzegu.
 5. 5.Wszystkie bramki muszą być pokonane w kolejności numerów, zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez prawidłową stronę tablicy z numerem bramki (paliki z pasami zielonymi i białymi wytyczają bramki zgodne z prądem wody, paliki z pasami czerwonymi i białymi – bramki podjazdowe).
 6. 6.Wszystkie bramki mogą być pokonywane dowolnie (przodem, bokiem, tyłem), ale z prawidłowej strony.
 7. 7.Pokonywanie bramki rozpoczyna się w momencie, kiedy łódź, ciało zawodnika bądź wiosło dotknie palika lub głowa zawodnika przetnie linię bramki.
 8. 8.Przejazd bramki jest zakończony w chwili, kiedy rozpoczęło się pokonywanie dowolnej kolejnej bramki lub przecięta została linia mety.
 9. 9.Aby bramkę uznać za prawidłowo pokonaną muszą być spełnione następujące warunki: łódź (lub jej część) musi przekroczyć linię pomiędzy palikami bramki w tym samym momencie, w którym przekracza ją cała głowa zawodnika, z odpowiedniej strony i w odpowiednim kierunku.
 10. 10.Czas przejazdu mierzony jest od sygnału sędziego startera do chwili przecięcia linii mety przez ciało zawodnika. Przejechanie linii mety dnem do góry (kiedy ciało zawodnika znajduje się całkowicie pod wodą) dyskwalifikuje zawodnika w danej konkurencji.
 11. 11.Zawodnik może wykonać dwa przejazdy, ale nieobowiązkowo – pod uwagę brany będzie lepszy wynik.

 

II. Ocena przejazdu

 • „0” punktów karnych – przejazd poprawny, bez błędów (bez dotknięcia palika ciałem, wiosłem czy łodzią).
 • „5” punktów karnych – poprawny przejazd bramki, ale z dotknięciem jednego lub obu palików. Wielokrotne dotykanie palików jest karane tylko raz.
 • „60” punktów karnych za:

– dotknięcie bramki (jednego lub obu palików) bez poprawnego przejazdu,

– umyślne odtrącenie palików bramki, aby umożliwić przejazd,

– gdy głowa zawodnika przecina linię bramki, będąc całkowicie pod wodą, chyba że bramka zostanie ponownie poprawnie przejechana, zanim zawodnik rozpocznie pokonywanie kolejnej bramki,

– przejechanie bramki w innym kierunku niż nakazany na mapie trasy,

– opuszczenie bramki (kiedy rozpoczyna się przejazd dowolnej następnej bramki lub gdy przekroczona została linia mety),

– zawodnik częścią głowy przecina linię między palikami we właściwym kierunku bez lub z częścią łodzi, chyba że bramka zostanie ponownie przejechana poprawnie, zanim zawodnik rozpocznie pokonywanie kolejnej bramki.

 

III. Ocena punktowa

 1. 1.kolejności zawodników w slalomie decyduje wynik będący sumą czasu przejazdu i punktów karnych, przy założeniu, że 1 pkt = 1 sekunda.
 2. 2.Za najlepszy wynik w swojej kategorii w slalomie zawodnik otrzymuje:

I miejsce    – 200 pkt.                                            IV miejsce – 185 pkt.

II miejsce  – 195 pkt.                                             V miejsce  – 180 pkt.

III miejsce – 190 pkt.                                            VI miejsce – 175 pkt.

Za każde następne o 5 pkt. mniej. Od 35. miejsca zawodnik otrzymuje 30 pkt.

 

IV. Postanowienia końcowe

W sprawach nieujętych w regulaminie obowiązuje Regulamin Slalomu Kajakowego PZK.

 

2. INDYWIDUALNE TECHNIKI ZWAŁKOWE

I. Zasady ogólne

 1. 1.Konkurencja polega na pokonaniu trasy, na której umieszczone są przeszkody, bez wysiadaniakajaka (pomijając techniki, w których jest to wymagane) oraz bez pomocy z zewnątrz.
 2. 2.Limit czasu na podejmowanie prób przejścia przez przeszkody wynosi 4 min. Po upływie tego czasu zawodnik jest zobowiązany niezwłocznie przerwać manewry i bezpośrednio udać się na metę.
 3. 3.Przeszkody należy przechodzić w kolejności ich ustawienia (patrz schemat toru), w ściśle określony sposób, w miejscach ograniczonych palikami bramek slalomowych.Na przeszkodzie mogą być dodatkowe oznakowania wskazujące miejsce, przez które musi przejść kajak.
 4. 4.Paliki bramek wyznaczających miejsce przechodzenia mogą być potrącone, lecz nie mogą być odsunięte w celu poszerzenia miejsca przejścia.
 5. 5.Po kabinie zawodnik może kontynuować płynięcie, ale tylko wtedy, gdy nie korzystapomocy z zewnątrz.
 6. 6.Przez utratę wiosła należy rozumieć sytuację, w której występuje brak możliwości wzięcia wiosła do ręki bez konieczności podpływania, podciągania itp. lub wysiadaniakajaka. Przy spełnieniu powyższego warunku wiosło może być odłożone na przeszkodę, a nawet położone na wodzie, ale musi być cały czas w zasięgu ręki.
 7. 7.Zawodnik może wykonać dwa przejazdy, ale nieobowiązkowo – pod uwagę brany będzie lepszy wynik.

 

II. Opis oraz kryteria oceny technik zwałkowych

 1. 1.„NAPŁYNIĘCIE DZIOBEM” – technika polegająca na napłynięciu na przeszkodę i przejściu przez nią górą bez opuszczania kokpitu, przy czym dziób kajaka jako pierwszy wchodzi na przeszkodę.
  1. a.POPRAWNE WYKONANIE: można odpychać się wiosłem i/lub rękami od dna i/lub przeszkody, można unosić się wraz z kajakiem na rękach, można się podciągać, przeciągać nad przeszkodą, wykorzystując do tego elementy przeszkody.
  2. b.PRÓBA PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODĘ: Kajak wszedł na przeszkodę co najmniej ¼ długości lecz manewr nie zakończył się przejściem na drugą stronę przeszkody.
  3. c.DYSKWALIFIKACJA TECHNICZNA NA PRZESZKODZIE: utrata wiosła, kabina.

 

 1. 2.„GLUŚ”technika polegająca na przejściu kajakiem pod przeszkodą (zwałką) bez chowania się w kokpicie, odpinania fartucha lub wysiadania z kajaka.

a. POPRAWNE WYKONANIE: dozwolone jest częściowe lub całkowite zanurzenie kajakarza w wodzie, podpieranie się o dno ręką lub wiosłem oraz dowolna forma kontaktu z przeszkodą.

b. PRÓBA PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODĘ: Dziób kajaka został wprowadzony pod przeszkodę lecz kajakarz nie przeszedł na drugą stronę przeszkody.

c. DYSKWALIFIKACJA TECHNICZNA NA PRZESZKODZIE: utrata wiosła, opuszczenie kokpitu przez zawodnika, nabieranie wody do kajaka.

 

 1. 3.„ŻÓŁWIK”technika polegająca na przejściu kajakarza za przeszkodę bez opuszczania kokpitu kajaka, podczas której kajakarz kładzie się na przeszkodzie i przerzuca kajak nad sobą, bezpiecznie wodując po drugiej stronie przeszkody.
  1. a.POPRAWNE WYKONANIE: dopuszcza się wykorzystanie wiosła jako dodatkowego (poza przeszkodą) punktu oparcia.
  2. b.PRÓBA PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODĘ: Kajakarz leżąc na przeszkodzie, podniósł rufę kajaka powyżej przeszkody, jednak nie wykonał przerzucenia kajaka na drugą stronę.
  3. c.DYSKWALIFIKACJA TECHNICZNA NA PRZESZKODZIE: utrata wiosła, wypadnięciekokpitu, zerwanie fartucha lub niepostawienie kajaka po drugiej stronie przeszkody, w pozycji pozwalającej na bezpośrednie kontynuowanie płynięcia (bez konieczności podpórki lub eskimoski po utracie kontaktu z przeszkodą).

 

 1. 4.„PRZEJŚCIE RUFĄ”technika polegająca na przejściu przez przeszkodę górą bez opuszczania kokpitu, przy czym rufa kajaka jako pierwsza wchodzi na przeszkodę.
  1. a.POPRAWNE WYKONANIE: pokonywanie przeszkody niezależnie od jej wysokości należy rozpocząć od ustawienia się bokiem przy przeszkodzie. Rozbieg przed przeszkodą jest wykluczony. Musi być wyraźnie zaakcentowany moment zatrzymania się bokiem w bezpośrednim kontakcie z przeszkodą. Podczas przechodzenia przez przeszkodę można podpierać się wiosłem o dno lub przeszkodę, można unosić się wraz z kajakiem na rękach, można się podciągać i podnosić, wykorzystując do tego elementy przeszkody.
  2. b.PRÓBA PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODĘ: rufa kajaka postawiona na przeszkodzie, lecz manewr nie zakończył się przejściem na drugą stronę.
  3. c.DYSKWALIFIKACJA TECHNICZNA NA PRZESZKODZIE: utrata wiosła podczas przechodzenia, napłynięcie na przeszkodę bez zakcentowanego zatrzymania się przy przeszkodzie.

 

 1. 5.„PRZERZUCENIE technika polegająca na przełożeniu/przeciągnięciu/przerzuceniu kajaka nad przeszkodą połączonym z opuszczeniem kokpitu i wejściem kajakarza na przeszkodę.
  1. a.POPRAWNE WYKONANIE: pozostając na przeszkodzie, zawodnik przekłada (w dowolny sposób) kajak na drugą stronę. Technikę tę kończy zajęcie miejsca w kokpicie w sposób umożliwiający bezpieczne kontynuowanie płynięcia.
  2. b.PRÓBA PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODĘ: kajakarz wysiadł na przeszkodę, jednak nie przełożył kajaka na drugą stronę.
  3. c.DYSKWALIFIKACJA TECHNICZNA NA PRZESZKODZIE: utrata wiosła, odpłynięcie kajaka, wejście lub wpadnięcie do wody obok przeszkody, w tym również siedzenie na przeszkodzie z nogami zanurzonymi w wodzie podczas przekładania kajaka.

 

III. Dyskwalifikacje techniczne oraz ominięcie przeszkody

 1. 1.Niezależnie od powodów wymienionych w opisach technik zwałkowych dyskwalifikacja techniczna na przeszkodzie następuje w przypadku:

1.1.   Przeprowadzenia kajaka przez przeszkodę w innym niż wyznaczone miejscu.

1.2.   Wyjścia z kajaka w celu pokonania przeszkody (z wyjątkiem przeszkody, gdzie jest to wymagane).

 1. 2.Dyskwalifikacja techniczna w całej konkurencji następuje w przypadku:

2.1  Przyjęcia na trasie toru zwałkowego dowolnej pomocy z zewnątrz.

2.2  Podejmowania jakichkolwiek prób przechodzenia przez przeszkody lub celowe pozostawanie na torze po upływie limitu czasu.

 1. 3.Ominięcie przeszkody następuje w przypadku:

3.1 Rozpoczęcia przechodzenia przez kolejną przeszkodę bez pokonania poprzedniej.

3.2 Kabiny podczas manewrów wymaganych do przejścia przeszkody lub podczas jej pokonywania.

 1. a.Przejście przez przeszkodę inną niż dedykowana dla niej techniką.

 

IV. Ocena punktowa każdej techniki zwałkowej

Poprawne przejście przez przeszkodę            – 60 pkt. dodatnich

Próba przejścia przez przeszkodę                               – 30 pkt. dodatnich

Ominięcie przeszkody                                                – 90 pkt. ujemnych

Dyskwalifikacja techniczna na przeszkodzie            – 30 pkt. ujemnych

 

V. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany danych liczbowych, w tym również oceny punktowej, w celu dostosowania ich po przejazdach testowych do rzeczywistej trudności przeszkód na torze. Ewentualne zmiany zostaną podane do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem konkurencji.

 

3. RZUT RZUTKĄ DO CELU

I. Zasady ogólne

 1. 1.Konkurencja polega na wykonaniu dwóch rzutów rzutką do celu ustawionego w odległości równej około ¾ długości rzutki.
 2. 2.Cel (linia celu) ma trzy strefy punktowe: środkową (najwyżej punktowaną) i dwie strefy boczne.
  1. 3.Konkurencja odbywa się w limicie czasu wynoszącym 2 min.
  2. 4.Przed startem do konkurencji zawodnik przygotowuje rozwiniętą rzutkę w wyznaczonym rejonie rzutów. Cała rzutka musi być poza workiem.
  3. 5.Na sygnał sędziego (początek pomiaru czasu) zawodnik rozpoczyna wkładanie rzutki do worka, a następniewykonuje dwa rzuty do celu. Każdy z nich musi być poprzedzony okrzykiem „rzutka”.
  4. 6.Pierwszy rzut wykonany jest rzutką sklarowaną (w worku), drugi według uznania zawodnika.
  5. 7.Po wykonaniu drugiego rzutu zawodnik wybiera rzutkę, nie wkładając jej do worka. Koniec pomiaru czasu następuje w chwili, gdy cała rzutka znajdzie się w wyznaczonym rejonie rzutów.

 

 

II. Kryteria oceny

 1. 1.Klarowanie rzutki (wkładanie do worka) może odbywać się dowolnym sposobem.
 2. 2.Przy pierwszym klarowaniu w worku musi znaleźć się lina rzutki co najmniej do zaznaczonego miejsca (węzeł w odl. ok. 2 m od uchwytu), a przy braku takiego zaznaczenia – aż do uchwytu końcowego.
 3. 3.Jeśli zawodnik klaruje rzutkę przed drugim rzutem, sam decyduje o długości liny włożonej do worka.
 4. 4.Rzut jest poprawnie wykonany, gdy łącznie zostaną spełnione warunki:

4.1. rzut został poprzedzony okrzykiem „rzutka”,

4.2. po wykonaniu rzutu worek lub lina rzutki jest w kontakcie z linią celu.

III Dyskwalifikacja techniczna

Dyskwalifikacja w konkurencji następuje w przypadku, gdy:

 1. 1Po wykonaniu rzutu zawodnik utraci kontakt z liną rzutki.
 2. 2Lina rzutki przed pierwszym rzutem nie została całkowicie sklarowana w worku.
 3. 3W przewidywanym limicie czasu zawodnik nie wykona dwóch rzutów do celu. Wybieranie rzutki po drugim rzucie może odbywać się już po upływie limitu czasu.
 4. 4Zawodnik korzysta z pomocy z zewnątrz.
 5. 5Zawodnik nie podporządkowuje się poleceniom sędziego prowadzącego konkurencję.

IV. Ocena punktowa

 1. 1.Punkty dodatnie przyznawane są za celność każdego rzutu:

1.1. rzutka w kontakcie ze środkową strefą celu                    – 30 pkt. dodatnich

1.2. rzutka w kontacie z jedną z bocznych stref celu             – 20 pkt. dodatnich

1.3. nietrafienie w linię celu (za blisko lub na boki)   – 0 pkt.

 1. 2.Za każdy brak okrzyku „rzutka”                                – 10 pkt. ujemnych
 2. 3.Za ukończenie zadania po upływie limitu              – 5 pkt. ujemnych

 

V. Postanowienia końcowe

W przypadku zaplątania się rzutki w elementach wyznaczających cel w sposób uniemożliwiający jej wybranie lub powodujących zmianę geometrii celu przed drugim rzutem zawodnik ma prawo do ponownego startu. Nie dotyczy to innych elementów znajdujących się w okolicy pola rzutów, np. drzew, poręczy.

 

 

4. SLALOM INDYWIDUALNY NA CANOE

I. Zasady ogólne

 1. 1.Konkurencja polega na zademonstrowaniu umiejętności sterowania oraz wiosłowania na canor bez zmiany chwytu pagaja.
 2. 2.Pokaz odbywa się na torze w kształcie ósemki wyznaczonej przez 2 boje.
 3. 3.pozycji podczas wiosłowania (klęk, siedzenie) decyduje zawodnik.
 4. 4.Miejsce wiosłowania w łódce wybiera zawodnik, ale nie może ono być w dziobowej części kanu (pomiędzy poprzeczną płaszczyzną symetrii i dziobem).
 5. 5.Konkurencja odbywa się w limicie czasu wynoszącym 3 min.
 6. 6.Przed startem do konkurencji zawodnik zajmuje miejsce w canoe i sygnalizuje sędziemu gotowość do startu.
 7. 7.Na sygnał sędziego (początek pomiaru czasu) zawodnik rozpoczyna płynięcie, omijając pierwszą bojkę lewą burtą, a drugą bojkę burtą prawą.
 8. 8.Po opłynięciu obu bojek płynie na linię mety.
 9. 9.Koniec pomiaru czasu następuje w chwili, gdy dziób łódki przetnie linię mety.

 

II. Kryteria oceny

 1. 1.Ustalony przez zawodnika w chwili startu chwyt pagaja (jedna ręka na uchwycie, druga na stylisku pagaja) nie może zostać zmieniony podczas konkurencji.
 2. 2.Dopuszcza się dowolny sposób pociągnięcia (typu L, typu J, kanadyjskie, indiańskie itp.), różnego rodzaju kontry oraz wiosłowanie po przeciwnej.
 3. 3.Łódka na całej trasie powinna płynąć do przodu. Niedopuszczalne jest pływanie tyłem.
 4. 4.Nie dopuszcza się kontaktu łódki, wyposażenia, pagaja z opływanymi na trasie bojkami.

III. Dyskwalifikacja techniczna

Dyskwalifikacja w konkurencji następuje w przypadku, gdy zawodnik:

 1. 1.zmieni chwyt pagaja na trasie konkurencji,
 2. 2.zmieni trasę konkurencji – bojka musi być po właściwej stronie łódki,
 3. 3.podczas płynięcia zajmuje miejsce w dziobowej części łódki,
 4. 4.na całej trasie lub jej fragmencie prowadzi łódkę tyłem,
 5. 5.korzysta z pomocy z zewnątrz,
 6. 6.celowo pozostaje na trasie konkurencji po upływie limitu czasu.

IV. Ocena punktowa

 1. 1.Przepłynięcie trasy w przyjętym limicie                     – 50 pkt. dodatnich
 2. 2.Niezmieszczenie się w limicie czasu, ale wykonany nawrót na drugiej bojce (cała łódka przeszła przez linię wyznaczającą wysokość             – 30 pkt. dodatnich
 3. 3.Za każdy kontakt z– 10 pkt. ujemnych

 

V. Postanowienia końcowe

Zmienne warunki atmosferyczne (np. kierunek i siła wiatru, fala) nie mają wpływu na przebieg i ocenę konkurencji.

 

5. WYSOKIE PODPÓRKI

I. Zasadyogólne

 1. 1.Konkurencja polega na zademonstrowaniu umiejętności wykonania wysokich podpórek, przy czym istotna jest liczba wykonanych podpórek w przewidzianym limicie czasu.
 2. 2.Limit czasu na wykonanie zadań konkurencji wynosi 1 min.
 3. 3.Przed startem do konkurencji zawodnik otrzymuje od sędziego pływak i następnie przemieszcza się w rejon demonstrowania podpórek, ustawiając kajak dziobem w stronę sędziego.
 4. 4.Zawodnik umieszcza pływak pod jednym z ramion (pod pachą) i na sygnał sędziego (początek pomiaru czasu) przechyla kajak na przeciwną stronę, kładąc się bokiem na wodzie tak, aby cały bok był w kontakcie z wodą (bark w wodzie), a następnie podnosi się do stanu równowagi za pomocą wysokiej podpórki.
 5. 5.Podczas wykonywania podpórki ramię dociska do tułowia pływak, który nie może wypaść podczas całego manewru.
 6. 6.Po każdej podpórce sędzia sygnalizuje fakt jej zaliczenia lub nie. Przy braku zaliczenia zawodnik ma prawo do powtórnej demonstracji podpórki, o ile mieści się w limicie czasu.
 7. 7.W przypadku niezaliczenia podpórki decyzję o liczbie poprawek podejmuje zawodnik.
 8. 8.Po nieudanej/nieudanych próbach wykonania pierwszej podpórki zawodnik może podjąć decyzję o zmianie strony.
 9. 9.Po zademonstrowaniu podpórki na jedną stronę zawodnik przekłada pływak pod drugą pachę i wykonuje kolejną podpórkę po stronie przeciwnej.
 10. 10.Poprawne wykonanie kolejno po sobie nawet kilku podpórek po tej samej stronie jest w ocenie punktowej rozumiane jako demonstracja jednej podpórki (nawet jeśli kolejne poprawnie wykonane podpórki były poprzedzone próbą podpórki na drugą stronę).

 

II Kryteriaoceny

1. Poprawnie wykonana podpórka jest wtedy, gdy zostaną spełnione warunki:

 1. a)podczas przechyłu cały bok zawodnika jest w kontakcie z wodą, co w praktyce oznacza, że bark zawodnika będzie zanurzony w wodzie,
 2. b)po wykonaniu podpórki zawodnik wraca do wyjściowego stanu równowagi,
 3. c)podpórka została poprzedzona (pomijając pierwszą poprawnie wykonaną) podpórką po stronie przeciwnej,
 4. d)podczas wykonywania podpórek kajak jest zwrócony dziobem w stronę sędziego, umożliwiając ocenę głębokości przechyłu oraz położenie pływaka.

2. Po każdej podpórce lub próbie wykonania zawodnik może poprawić położenie pływaka.

3. Podpórka nie jest zaliczona, jeśli nie poprzedził jej odpowiednio głęboki przechył.

 

III Dyskwalifikacjetechniczne.

Dyskwalifikacja w konkurencji następuje w przypadku, gdy:

 1. a)podczas wykonywania podpórek nastąpi kabina,
 2. b)zawodnik po przechyle wróci do stanu równowagi za pomocą eskimoski,
 3. c)podczas wykonywania podpórek kajak ustawiony jest w sposób uniemożliwiający ocenę przechyłu i położenia pływaka,
 4. d)zawodnik skorzysta z pomocy osób postronnych,
 5. e)zawodnik nie podporządkowuje się poleceniom sędziego prowadzącego konkurencję.

 

IV. Ocenapunktowa

Za każdą poprawnie wykonaną podpórkę w planowanym czasie               – 10 pkt. dodatnich

Za każde wypadnięcie pływaka (również podczas prób)                             – 10 pkt. ujemnych

 

6. NACIĄGANIE, PIÓRKOWANIE

I. Zasadyogólne

 1. 1.Konkurencja polega na zademonstrowaniu umiejętności przemieszczania kajaka bokiem za pomocą dwóch technik: piórkowania i naciągania w rejonie wyznaczonym dwiema liniami kolorowych pływaków bez ich dotykania.
 2. 2.Limit czasu dla konkurencji wynosi 2 min.
 3. 3.Trasa piórkowania/naciągania pokonywana jest dwukrotnie: w jedną stronę z zastosowaniem piórkowania, w drugą stronę z zastosowaniem naciągania, przy czym o kolejności wykonywania technik decyduje zawodnik.
 4. 4.Przebieg konkurencji:

4,1, Zawodnik ustawia kajak bokiem do kierunku ruchu, przed linią bojek wyznaczających rejon naciągania/piórkowania.

4.2. Po ustabilizowaniu kajaka na sygnał sędziego (początek pomiaru czasu) rozpoczyna naciąganie lub piórkowanie.

4.3. Po przemieszczeniu kajaka poza linię ostatnich bojek ograniczających rejon naciągania/piórkowania (informuje o tym sygnał sędziego) zatrzymuje kajak (bez obrotu), a następnie rozpoczyna powrót, przeciwną w stosunku do poprzedniego przepłynięcia, burtą do przodu, za pomocą techniki niezademonstrowanej w pierwszym przepłynięciu.

4.4. Po przekroczeniu linii bojek ograniczających rejon naciągania/piórkowania (koniec pomiaru czasu) zawodnik niezwłocznie opuszcza strefę konkurencji.

 

II. Kryteriaoceny

 1. 1.Podczas naciągania/piórkowania kajak powinien przemieszczać się prostopadle do linii kolorowych pływaków bez ich dotykania.
 2. 2.Dopuszczalne jest ukośne ustawienie kajaka, ale podczas naciągania/piórkowania dziób i rufa kajaka powinny wskazywać taki sam kolor lub kolor sąsiedni.
 3. 3.Podczas piórkowania siła generowana na piórze wiosła powinna wynikaćruchu wiosła wzdłuż burty kajaka – „ósemki“. Niedopuszczalne jest wspomaganie się prostopadlymi do burty pociągnięciami wiosła.
 4. 4.Podczas naciągania odprowadzenie wiosła od burty może być zrealizowanewyjęciem pióra z wody lub bez wyjmowania.
 5. 5.Przekroczenie linii bojek ograniczających rejon naciągania/piórkowania jest zaliczone dopiero wtedy, gdy cały kajak wyjdzie poza wyznaczony rejon.

 

III. Dyskwalifikacje techniczne

 1. 1.Dyskwalifikacja techniczna w demonstrowaniu techniki następuje na skutek:
 • niezademonstrowania jednej z wymaganych technik,
 • wspomagania się naciąganiem podczas demonstrowania piórkowania lub odwrotnie,
 • wysunięcia kadłuba kajaka poza linię pływaków o więcej niż do obrysu kokpitu,
 • nieprzerwany kontakt kajaka z linią pływaków, obejmujący co najmniej dwa sąsiednie kolory (tzn. Przesunięcie dziobu lub rufy kajaka wzdłuż pływaków z ciągłym kontaktem z nimi),
 • ukośne ustawienie kajaka, podczas którego dziób i rufa kajaka nie wskazują tego samego lub sąsiednich kolorów.
 1. 2.Dyskwalifikacjatechniczna w całejkonkurencjinastępuje na skutek:
  1. oominięcia rejonu naciągania/piórkowania w przypadku rezygnacjidemonstrowania którejś techniki,
  2. oprzyjęcia pomocyzewnątrz,
  3. okabiny podczas demonstrowania technik,
  4. orozpoczęcia lub zakończenia demonstrowania określonej techniki w momencie, gdy kajak znajduje się jeszcze w rejonie naciągania/piórkowania,
  5. oprzemieszczania kajaka tą samą burtą do przodu podczas demonstrowania obu technik,
  6. ocelowego pozostawania w rejonie rozgrywania konkurencji po upływie limitu czasu.

 

IV. Ocenapunktowa

 1. 1.Poprawne wykonanie pió                        – 60 pkt. dodatnich
 2. 2.Poprawnewykonanienacią                        – 60 pkt. dodatnich
 3. 3.Dotknięcie dziobem/rufą bojek lub pływaków (liczone tylko raz dla każdego pływaka/                                                                                       – 10 pkt.ujemnych
  1. 4.Dyskwalifikacja techniczna w demonstrowaniu– 50 pkt. ujemnych
  2. 5.Przekroczenie limitu                                   – 10 pkt. ujemnych

W przypadku rezygnacji z demonstrowania którejś techniki zawodnikowi przypisuje się czas uzyskany przez najsłabszego klasyfikowanego uczestnika.

 

 

Regulaminy konkurencji zespołowych

 

1. RATOWNICTWO KAJAKOWE

I. Przebieg konkurencji

 1. 1.W konkurencji bierze udział zespół trzyosobowy o składzie zawodnik A, B i C.
 2. 2.Przed startem wszyscy zawodnicy siedzą w kajakach w rejonie przebiegu konkurencji. Zawodnik A w kajaku 1-osobowym, zawodnicy B i C w kajaku 2-osobowym.
 3. 3.Na sygnał sędziego (początek pomiaru czasu) zawodnicy B i C wywracają kajak (kabina).
 1. Następnie, współpracując ze sobą oraz z zawodnikiem A, wylewają wodę z kajaka (T-Rescue), wsiadają do łódki, klarują sprzęt (zapięcie fartucha) i wszyscy płyną na linię mety.
 2. Po przekroczeniu linii mety (koniec pomiaru czasu) zawodnicy nie wysiadają z kajaka ani nie odpinają fartuchów do chwili przeprowadzenia przez sędziego na mecie kontroli poziomu wody w kajaku 2-osobowym.
 3. Limit czasu na wykonie zadania konkurencji wynosi 3 min.

 

II. Kryteria oceny

 1. 1.Podczas wykonywania kabiny zawodnicy B i C nie mogą utracić bezpośredniego kontaktuwiosłem ani kajakiem. Stosowanie smyczy mocujących wiosło jest niedopuszczalne.
 2. 2.W wylewaniu wody (T-Rescue) mogą brać udział wszyscy zawodnicy lub tylko jedenzawodników B i C, współpracując z zawodnikiem A.
 3. 3.Podczas wylewania wody wiosła mogą być przekazane pod opiekę jednemuzawodników.
 4. 4.Podczas wykonywania wszystkich czynności nie może nastąpić utrata bezpośredniego kontaktu zawodników pozostających w wodziektórymkolwiek kajakiem, a żadne wiosło nie może swobodnie pływać na wodzie.
 5. 5.Poziom wody po wykonaniu T-Rescue nie powinien przekroczyć 2 cm. Pomiar poziomu wody wykonywany jest w kajaku 2-osobowym przed tylnym siedziskiem w odległości 15–20 cm. Podczas pomiaru kajakarze siedzą w swodobnie pływającym kajaku – bez opierania się o dno.

 

III. Dyskwalifikacja techniczna

Dyskwalifikacja w konkurencji następuje w przypadku:

 1. 1.Gdy dowolny zawodnik z pozostających w wodzie utraci bezpośredni kontakt z kajakiem, nawet jeśli kajak będzie w zasięgu ręki.
 2. 2.Gdy oba wiosła zawodników pozostających w wodzie nie będą trzymane przez któregoś z zawodników.
 3. 3.Niewykonania konkurencji w przewidzianym limicie czasu. Dopuszczalne jest przekroczenie limitu czasu, jeśli w chwili jego upłynięcia wszyscy zawodnicy będą siedzieć w kajakach (potrzebny im tylko czas na dopłynięcie do punktu pomiaru poziomu wody).

 

IV. Ocena punktowa

 1. 1.Za poprawnie wykonaną technikę T-Rescue w przewidzianym limicie czasu – 300 pkt. dodatnich
 2. 2.Za każdą utratę kontaktujednym z wioseł                                                      – 50 pkt. ujemnych
 3. 3.Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu wody w kajaku 2- – 50 pkt. ujemnych

 

V. Postanowienia końcowe

Zmienne warunki atmosferyczne (np. kierunek i siła wiatru, fala) nie mają wpływu na przebieg i ocenę konkurencji.

 

2. SLALOM ZESPOŁOWY NA CANOE

I. Przebieg konkurencji

 1. 1.W konkurencji biorą udział 3-osobowe zespoły w składzie zgłoszonym podczas weryfikacji. Zawodnicy mają do dyspozycji canoe turystyczne wyposażone w dwa pagaje.
 2. 2.Konkurencja polega na pokonaniu w canoe trasy wyznaczonej przez 3 boje, ze zmianami miejsc w canoe zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz na wykonaniu dodatkowego zadania przez aktualnie niewiosłującego zawodnika.
 3. 3.Dodatkowe zadanie polega na wykonaniu jak największej liczby pętli niezaciskających się (średnica 20–50 cm) w postaci węzła ratowniczego.
 4. 4.Limit czasu na wykonie konkurencji wynosi 3 min.

 

II. Kryteria oceny

 1. 1.Każde opłynięcie boi wykonywane jest w innej konfiguracji osady, czyli każda osoba z osady zajmuje inne miejsce w canoe, przemieszczając się po opłynięciu każdej bojki.
 2. 2.Wiosłują zawodnicy znajdujący się na dziobie i rufie.
 3. 3.Pierwszą boję należy opłynąć dookoła w prawo, w konfiguracji (od rufy) A–B–C. Za boją następuje zmiana miejsc w canoe: A z rufy przechodzi na środek, B ze środka na dziób, C z dziobu na rufę.
 4. 4.Drugą boję należy opłynąć dookoła w lewo, w konfiguracji (od rufy) C–A–B. Za boją następuje zmiana miejsc w canoe: C z rufy przechodzi na środek, A ze środka na dziób, B z dziobu na rufę.
 5. 5.Trzecią boję należy opłynąć dookoła w prawo, w konfiguracji (od rufy) B–C–A. Za boją następuje zmiana miejsc w canoe: B z rufy przechodzi na środek, C ze środka na dziób, A z dziobu na rufę. Dalej należy płynąć po prostej do mety.
 6. 6.Pętle niezaciskające się należy wiązać w rękach (nie na sobie).
 7. 7.Przy opływaniu bojek niedozwolony jest kontakt łódki i pagaja z bojką.

 

III. Dyskwalifikacja techniczna

Dyskwalifikacja w konkurencji następuje w przypadku:

 • Wywrócenia się łódki lub wypadnięcia zawodnika za burtę.
 • Zmiany trasy lub kierunku opływania bojek.
 • Niezachowania regulaminowych zmian miejsc na trasie konkurencji.
 • Wiązania niezaciskających się pętli „na sobie” przez dowolnego zawodnika.

 

 

IV. Ocena punktowa

 1. 1.Za każdy poprawnie wykonany węzeł w przewidzianym limicie czasu 10 pkt. dodatnich
 2. 2.Za każdy kontakt łódki lub wyposażeniaboją                                      10 pkt. ujemnych
 3. 3.Za przekroczenie założonego limitu1 pkt ujemny za każdą sekundę

 

V. Postanowienia końcowe

Zmienne warunki atmosferyczne (np. kierunek i siła wiatru, fala) nie mają wpływu na przebieg i ocenę konkurencji

 

3. ZESPOŁOWE TECHNIKI ZWAŁKOWE

I. Zasady ogólne

 1. 1.W konkurencji startują zespoły 3-osobowe w składzie zgłoszonym podczas weryfikacji.
 2. 2.Konkurencja polega na przejściu kolejno wszystkich członków zespołu przez przeszkody dedykowane dla technik zespołowych w dowolny sposób, ale bez wysiadaniakajaka i w wyznaczonym miejscu.
 3. 3.Podczas przechodzenia przez przeszkodę jednego członka zespołu pozostali członkowie mogą mu pomagać w przejściu lub oczekiwać w dowolnym miejscu toru.
 4. 4.Każda pomoc zza przeszkody może być udzielona tylko przez zawodnika, który już przeszedł przez przeszkodę.
 5. 5.W przypadku ominięcia przeszkody zawodnik nie może już przechodzić przez tę przeszkodę, ani pomagać pozostałym członkom zespołu na tej przeszkodzie.
 6. 6.Limit czasu na podejmowanie prób przejścia przez wszystkie przeszkody wynosi 12 min. Po upływie tego czasu zespół jest zobowiązany niezwłocznie przerwać manewry i bezpośrednio udać się na metę.
 7. 7.Rozpoczęcie pokonywania przeszkody następuje w chwili bezpośredniego kontaktuprzeszkodą dowolnego członka zespołu.
 8. 8.Zakończenie pokonywania przeszkody następuje w chwili utraty bezpośredniego kontaktuprzeszkodą lub spłynięcie poniżej przeszkody ostatniego członka zespołu.
 9. 9.Rozpoczęcie przechodzenia przez kolejną przeszkodę może nastąpić dopiero wtedy, gdy ostatni członek zespołu zakończył pokonywanie poprzedniej.
 10. 10.Przeszkody pokonywane są w kolejności ich ustawienia (patrz schemat toru).
 11. 11.Kolejność przechodzenia przez przeszkodę członków zespołu jest dowolna.
 12. 12.Kabina na trasie toru zwałkowego członka zespołu nie wyklucza dalszego płynięcia, ale tylko wtedy, gdy nie korzystapomocy z zewnątrz. Pomoc powinna być udzielona przez pozostałych członków zespołu, przy czym: podczas udzielania pomocy członkowie zespołu mogą podejmować wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim członkom zespołu oraz możliwości dalszego płynięcia, m.in. mogą wysiąść z kajaka, odłożyć kajak na brzeg czy przeszkodę, wyłowić wiosło, wylać wodę z kajaka, pomóc osadzie w zajęciu miejsca w kajaku, wyjść na brzeg, podać rzutkę itp.

 

II Kryteria oceny zespołu

 1. 1.Poprawne przejście zespołu przez przeszkodę zaliczone jest tylko wtedy, jeśli wszyscy członkowie zespołu przez nią przejdą.
 2. 2.Próba przejścia zespołu przez przeszkodę występuje wtedy, gdy chociaż jeden członek zespołu przeszedł przez przeszkodę, a pozostali ją ominęli.
 3. 3.Ominięcie przeszkody przez zespół występuje, gdy:

3.1 Rozpoczęto pokonywanie kolejnej przeszkody bez zakończenia pokonywania poprzedniej lub przekroczono linię mety.

3.2 Pomocy zza przeszkody udziela zawodnik, który ominął przeszkodę.

3.3 Wszyscy członkowie zespołu ominęli przeszkodę.

 

 

 

 

 

 

III Dyskwalifikacje techniczne

 1. 1.Dyskwalifikacja techniczna zespołu na przeszkodzie następuje wtedy, gdy chociaż jeden kajak przeprowadzono przez przeszkodę poza wyznaczonym miejscem.
 2. 2.Dyskwalifikacja techniczna zespołu w całej konkurencji następuje na skutek:

2.1    Pozostawienia członka zespołu bez opieki, tzn. jeśli powstaje sytuacja wymagająca pomocy ratowników.

2.2 Przyjęcie jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz.

2.3 Podejmowanie jakichkolwiek prób przechodzenia przez przeszkody lub celowe pozostawanie na torze po upływie limitu czasu.

 

IV. Ocena punktowa zespołu

 1. 1.Poprawne przejście zespołu przez przeszkodę                – 100 pkt. dodatnich za każdą przeszkodę
 2. 2.Próba przejścia (dwie osoby przeszły, a jedna   – 50 pkt. dodatnich za każdą przeszkodę
 3. 3.Próba przejścia (jedna osoba przeszła, a dwie   – 25 pkt. dodatnich za każdą przeszkodę
 4. 4.Ominięcie– 100 pkt. ujemnych za każdą przeszkodę
 5. 5.Dyskwalifikacja techniczna na            – 50 pkt. ujemnych za każdą przeszkodę

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.