Zarząd Klubu Sportowego AMBER w Tomaszowie Mazowieckim zwołuje na dzień 15.07.2021 r. Walne Zebranie Członków, które odbędzie się o godzinie 18:30 pierwszy termin, drugi termin godzina 19:00, w sali PCAS przy ulicy Farbiarskiej. Osoby, które nie będą mogły dotrzeć na zebranie otrzymają możliwość uczestnictwa w nim on-line. Prosimy w tej sprawie o kontakt z Piotr KaczmarekPorządek Obrad Walnego Zebraniaa) Otwarcie Walnego Zebrania.b) Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.c) Zatwierdzenie porządku obrad.d) Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania.e) Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za 2020 rokf) Sprawozdanie finansowe Klubu za 2020 rokg) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.h) Dyskusja.i) Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za 2020 rok.j) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok.k) Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.l) Dyskusja i przyjęcie uchwałm) Sekcja Morsów- zmiany statutu klubu (zał.1- §21, 3. Statutu, oraz §41 Zmiana Statutu Klubu następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu.)n) Sprawy różne.- wysokość składki klubowej- dysponowanie sprzętem klubowym i morsowym – zatwierdzenie regulaminuo) Zakończenie obrad. Ze względu na wagę poruszanych tematów prosimy o niezawodne przybycie.