Regulamin

Regulamin sekcji Morsów Tomaszów Mazowiecki, działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy Amber

Słowniczek:

 1. Morsowanie- poprzez morsowanie rozumie się  zanurzenie się ludzi w porze jesienno – zimowej w akwenie wodnym.
 2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Amber- dalej jako Stowarzyszenie.
 3. Uczestnik morsowania- osoba, która odbywa morsowanie w terminie podanym przez Stowarzyszenie, ale nie należy do Sekcji Morsów Tomaszów Mazowiecki
 4. Sekcja Morsów Tomaszów Mazowiecki- dalej nazywana Sekcją, działającą przy Stowarzyszeniu
 5. Członek Sekcji- osoba, która spełnia niżej wymienione wymogi i zyskała status członka.
 6. Kandydat- osoba morsująca, chcąca należeć do Sekcji.

 

Postanowienia ogólne

 1. Morsowania odbywać się będą w okresie od pierwszej niedzieli listopada do ostatniej niedzieli  marca, niezależnie od temperatury wody i powietrza, w każdą niedzielę, o godz. 11.00 przy ul. PCK 2/4, bądź w innym, ogłoszonym wcześniej miejscu.
 2. Morsowanie jest nieodpłatne, za wyjątkiem niektórych eventów.
 3. Przed morsowaniem każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zasadami morsowania oraz informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 4. Każdy z uczestników morsowania ma obowiązek wypełnić oświadczenie (Zał.1), przed wejściem do wody.
 5. Podpisanie oświadczenia nie jest równoznaczne z przystąpieniem do Sekcji Morsów Tomaszów Mazowiecki.

 

Uczestnictwo w morsowaniu razem ze Stowarzyszeniem

 1. Do kąpieli ma prawo każda osoba pełnoletnia, na zasadzie pełnej dobrowolności i na własną odpowiedzialność.
 2. Osoba niepełnoletnia może morsować za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego oraz na jego odpowiedzialność.
 3. Nie powinno się morsować w przypadku występowania przeciwwskazań zdrowotnych do morsowania. Przed kąpielą w zimnej wodzie, każdy powinien się upewnić, czy nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do morsowania. W razie wątpliwości lub występowania choroby przewlekłej należy skonsultować się z lekarzem.
 4. Osoba, z inicjatywy której morsowania podejmuje się nowa osoba, zobowiązana jest do udzielenia wszelkich wskazówek dotyczących zimowych kąpieli oraz zapoznać ją z obowiązującym regulaminem.

 

Przystąpienie do Sekcji Morsów Tomaszów Mazowiecki

 1. Warunkiem przystąpienia do Sekcji Morsów Tomaszów Mazowiecki jest wyrażenie chęci, po minimum trzecim morsowaniu, znajomość i akceptacja Regulaminu Sekcji, złożenie osobiście deklaracji przystąpienia (Zał.2) , przyjęcie deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia oraz opłacenie składki w wysokości 30 zł. na sezon.
 2. Kandydat do Sekcji Morsów Tomaszów Mazowiecki powinien być rekomendowany przez co najmniej dwóch członków Sekcji, co potwierdza się podpisami osób rekomendujących na deklaracji członkowskiej.
 3. Członek Sekcji Morsów Tomaszów Mazowiecki, zwolniony jest z opłat za imprezy tj. np. Morsy w Zalewie
 4. Tylko członek Sekcji może zakupić koszulki, czapki, polary z logo Sekcji.
 5. Tylko członek Sekcji może brać udział w zorganizowanych wyjazdach (np. wyjazd do Mielna, wyjazd do Szwecji) i ją reprezentować.
 6. Składkę członkowską należy uiścić do końca grudnia każdego roku.
 7. W przypadku braku uiszczania corocznych składek w kolejnych dwóch latach, członek zostanie usunięty z listy członków Sekcji.
 8. Składka przeznaczona jest na cele związane z funkcjonowaniem sekcji np. kupno nowych winderów, banerów, flag, pinów itp.
 9. Członek Sekcji zobowiązuje się do godnego reprezentowania Sekcji Morsów, szanowania jej barw a także prawidłowego zachowania wobec pozostałych członków sekcji.

 

Przedstawiciele Sekcji Morsów Tomaszów Mazowiecki

 1. Zarząd Stowarzyszenia wyznacza przedstawicieli w trzyosobowym składzie na Zebraniu Stowarzyszenia.
 2. Do obowiązków przedstawicieli Sekcji należy:

– ustalanie daty imprez oraz osób za nie odpowiedzialnych,

– prowadzenie rejestru członków Sekcji,

– prowadzenie Dziennika Morsów,

– przyjmowanie składek,

– zakup niezbędnych do funkcjonowania Sekcji przedmiotów,

– prowadzenia strony internetowej,

– prowadzenia grupy na facebooku.

 1. Przedstawiciele Sekcji wraz z Zarządem Stowarzyszenia decydują również o dopuszczeniu/niedopuszczeniu do udziału członka w danej imprezie/wyjeździe w przypadku nieprzestrzegania regulaminu, spożywania alkoholu przed wejściem do wody, nagannego zachowania itp. Mają również prawo do usunięcia z członkostwa osoby, która stwarza zagrożenie dla siebie i innych kąpiących się osób.
 2. Przedstawiciele Sekcji podlegają bezpośrednio pod Zarząd Stowarzyszenia.

Morsowanie

 1. Zalecane jest korzystanie z czapek, rękawiczek i odpowiedniego obuwia w trakcie kąpieli, aby chronić części ciała najmniej odporne na wychłodzenie. Obuwie chroni przede wszystkim przed nieznanym podłożem, skaleczeniami oraz zimnem.
 2. Zabroniona jest kąpiel pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 3. Morsowanie dozwolone jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Nie można opuszczać strefy wyznaczonej przez Stowarzyszenie lub Sekcję.
 4. Zabronione jest wpływanie i wchodzenie pod lód.
 5. Czas trwania kąpieli należy dostosować do swojego stanu zdrowia, samopoczucia danego dnia oraz doświadczenia. W przypadku złego samopoczucia zaleca się rezygnację/przerwanie morsowania.
 6. Każdy uczestnik zobowiązuje się do udziału w rozgrzewce przy muzyce lub rozgrzewki indywidualnej przed wejściem do wody.
 7. Ze względów bezpieczeństwa wejście do wody jest wspólne. Zabrania się wejścia do wody w czasie prowadzenia rozgrzewki.
 8. Po wyjściu z wody należy jak najszybciej ubrać się i rozgrzać.

Postanowienia końcowe:

 1. Należy dbać o dobrą atmosferę i kulturę osobistą podczas spotkań i morsowania.
 2. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za kąpiele niekontrolowane i wykonane niezgodnie z zatwierdzonym i podpisanym regulaminem.
 3. Władze Stowarzyszenia nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione podczas morsowania oraz po jego zakończeniu.
 4. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.

Odzież morsowa

 1. Zapisy na koszulki, czapki i polary odbywają się od 22.11.2019 do 15.12.2019 roku. Po tym terminie zapisy nie będą przyjmowane.
 2. Zapisać się może jedynie osoba, która jest członkiem Sekcji Morsów Tomaszów Mazowiecki.
 3. Przy zapisach należy uiścić opłatę, która jest potwierdzeniem zapisu.

Imprezy Sekcji

 1. Ustanawia się następujący kalendarz imprez:

3.11- Rozpoczęcie sezonu (osoby odpowiedzialne za imprezę: Agnieszka Plich, Aneta Cyniak)

11.11- Morsowanie i spływ niepodległości (osoby odpowiedzialne za imprezę: Jacek i Aneta Pełka)

8.12- Morsowanie Mikołajkowe (mile widziane stroje Mikołaja, czapeczki itp)

22.12- Morsowanie Wigilijne (koszyczkowe)

3-5.01- XII Noworoczny Spływ Kajakowy „Królewska Pilica” (komandor: Piotr Kaczmarek)

19.01- V Bieg Morsa i Wielkie Morsowanie w Sulejowie (organizator Sulejów dla pokoleń)

26.01- Przeciąganie Smoka przez Wisłę (osoba odpowiedzialna za wyjazd- Dariusz Cyniak)

6-9.02- Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie (osoba odpowiedzialna za wyjazd: Anna Goździk)

22-23.02- Morsy w Zalewie (osoba odpowiedzialna za imprezę: Sylwia Gorzelak)

1.03- Wyjazd do Szwecji (osoby odpowiedzialne za wyjazd Agnieszka Plich i Ewa Woicka)

29.03- Zakończenie sezonu (osoby odpowiedzialne za imprezę: Aneta Cyniak i Aneta Pełka)

 

 1. W przypadku chęci pomocy przy organizacji imprez, prosimy kontaktować się z osobami za nie odpowiedzialnymi.

Oświadczenie do pobrania

DEKLARACJA NA CZŁONKA SEKCJI do pobrania